Splošni pogoji prodaje

Splošni pogoji prodaje

Background Image

Splošni pogoji prodaje, dostave in montaže talnih oblog družbe ROSKA d.o.o., veljavni z dnem 01. 11. 2017 do preklica.

 

  1. Splošno

1.1. Splošni pogoji prodaje, dostave in montaže talnih oblog (parket, zunanjih oblog Kerowood itd..) družbe ROSKA d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, to je družbe ROSKA d.o.o. kot prodajalca ter stranke kot kupca blaga in storitev. Splošni pogoji določajo način, vsebino in pogoje poslovanja družbe ROSKA d.o.o., veljajo za vse storitve, prodaje in dostave družbe ROSKA d.o.o.. ter so sestavni del vsake ponudbe oz. pogodbe. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani družbe ROSKA d.o.o. (info@kerowood.si.) Splošni pogoji se lahko spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem sprejetja in objave na spletni strani družbe ROSKA d.o.o.  ( info@kerowood.si)

1.2. Vsi sporazumi z družbo ROSKA d.o.o., privolitve ali informacije družbe ROSKA d.o.o., veljajo le v pisni obliki.

 

  1. Ponudba, sklenitev pogodbe

2.1. Vse ponudbe družbe ROSKAd.o.o. so nezavezujoče in se lahko spremenijo do prejema plačila dogovorjenega avansa. Ilustracije, količine, mere in podatki o izvedbi, videz, cene in pogoji v prospektih, katalogih in podobnih tiskovinah so zgolj okvirni.

2.2. Ponudba oz. prodaja velja za sprejeto oz. opravljeno, naročilo kupca za dano, ko je s strani kupca plačan dogovorjeni avans. V primeru, da kupec odstopi od danega naročila oz. pogodbe, je družba ROSKA d.o.o. upravičena do plačila 100 % vrednosti materiala po prvotno s strani kupca sprejeti ponudbi oz. pogodbi ter vseh nastalih stroškov. Vplačani avansi se ne vračajo, saj je naročnik zavestno sklenil pogodbo v skladu s splošnimi pogoji in sprožil vse postopke.

2.3. V primeru, da družba ROSKAd.o.o. za kupca izvaja tudi storitev polaganja talne obloge oz. parketa, je obveznost kupca, da pred dostavo talne obloge oz. parketa poravna vrednost materiala v celoti

Talna obloga oz. parket se dostavi na gradbišče šele po prejemu celotnega plačila materiala. Preostanek plačila kupec poravna takoj po opravljeni storitvi, če ni drugače dogovorjeno.

2.4. Za pisne ali elektronske izjave ter račune družbe ROSKA d.o.o. velja, da jih je kupec prejel, ko jih družba ROSKA d.o.o. preko elektronske pošte posreduje kupcu, na družbi znan naslov kupca, oz. dan po tem, ko jih opremljene z družbi znanim naslovom kupca družba ROSKA d.o.o. odda na pošto, oziroma, ko družba ROSKA d.o.o. omogoči kupcu prevzem listin pod običajnimi okoliščinami. Kupec se strinja, da bo vso poslovno dokumentacijo, račune itd. prejel v elektronski obliki ali po pošti.

2.5. Količine, mere, podatke o izvedbi, cene in pogoje mora kupec preveriti takoj po prejemu ponudbe. Če kupec v petih koledarskih dneh, odkar je bila ponudba s plačilom avansa potrjena, ne opozori na odstopanja in teh odstopanj nemudoma pisno ne sporoči družbi ROSKA d.o.o., velja, da sta ponudba in tudi izvedba dogovorjeni in zavezujoči. Avansa družba ROSKA ne vrača.

2.6. Načrti, skice, tehnične rešitve oziroma predlogi, vzorci, ki jih izdela oziroma obdela družba ROSKA d.o.o. so intelektualna lastnina družbe ROSKA d.o.o.. V primeru, da se pogodba ne sklene, so te storitve kot tudi izdelani predračuni oz. ponudbe plačljive.

 

  1. Prehod nevarnosti

3.1. Roki dostave so nezavezujoči in začnejo teči, ko so predložene vse podrobnosti v zvezi s tehničnimi in ostalimi podrobnostmi, ko je poravnano dogovorjeno predplačilo in so razjasnjene vse podrobnosti v zvezi z izvedbo. Zamude pri dostavi niso zadosten razlog za odstop od pogodbe, prav tako na podlagi zamude pri dostavi ni mogoče uveljavljati garancije, zahtevka za izpodbijanje zaradi zmote oziroma zahtevkov za povračilo škode.

3.2. V primeru kakršnihkoli motenj v obratovanju pri družbi ROSKA d.o.o. ali pri dobaviteljih družbe ROSKA d.o.o., v primeru naravnih nesreč, stavk in ostalih okoliščin, na katere družba ROSKA d.o.o. ne more vplivati, jih preprečiti oziroma jih predvideti, je družba ROSKA d.o.o. upravičena do daljšega roka dostave, ne da bi bil kupec upravičen do uveljavljanja garancije, izpodbijanja zaradi zmote oziroma zahtevkov za povračilo škode. To velja tudi, če okoliščine nastopijo, ko je podjetje ROSKA d.o.o. že v zamudi.

3.3. Dostava se lahko izvrši pred rokom ali kot delna dostava. Vsaka dostava pred rokom oziroma delna dostava se lahko obravnava in obračuna kot samostojna dostava.

3.4. Če kupec blaga oziroma delne dostave blaga ne prevzame ali ni izvedel priprav oziroma ukrepov, potrebnih za dostavo, vse negativne posledice bremenijo kupca. V pristojnosti družbe ROSKA d.o.o. je odločitev, ali bo v tem primeru blago na stroške kupca skladiščila v svojih prostorih, pri čemer nevarnost naključnega uničenja/poškodovanja blaga preide na kupca, plačilo za skladiščenje pa znaša najmanj 3% zneska ponudbe oz. računa in se obračuna z začetkom meseca, lahko pa se podjetje ROSKA d.o.o. odloči, da po določitvi dodatnega tridnevnega roka za prevzem blaga kupcu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe je kupec dolžan družbi ROSKA d.o.o. povrniti vso povzročeno škodo, družba ROSKA d.o.o. pa je upravičena zadržati prejeti avans oz. predplačilo. V primeru neprevzema talne obloge oz. parketa, se talna obloga oz. parket vrne proizvajalcu. Stroške vrnitve blaga nosi kupec in sicer v višini 20% vrednosti materiala po ponudbi.

3.5. Zaradi reklamacije v zvezi z delno dostavo kupec ni upravičen do zavrnitve ostale dostave.

3.6. Z izročitvijo blaga kupcu v kraju, ki je določen v ponudbi oz. se le-ta naknadno določi, preide nevarnost naključnega uničenja/poškodovanja blaga na kupca. Če je organiziran prevoz blaga s strani kupca, preide vsa nevarnost glede dostave na kupca. Nevarnost preide na kupca tudi v primeru zamude pri odpremi iz skladišča podjetja ROSKA d.o.o., ki jo je povzročil kupec sam. V tem primeru nevarnost preide z dnem, ko je bilo blago pripravljeno za odpremo, oziroma preide tudi, če kupec blaga iz kateregakoli vzroka ni prevzel, tudi če blaga ni prevzel zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.7 Spremembe v storitvah s strani družbe ROSKA d.o.o., kot tudi odstopanja od mer, tež, barv in vzorcev so za kupca sprejemljive, če so strokovno izvedene. To velja tudi za naknadne dostave.

 

  1. Storitev polaganja talne obloge oz. parketa

4.1. Polaganje talne obloge oz. parketa se prične s prevzemom estriha, kateri mora biti s strani stranke brezhibno pripravljen za začetek polaganja.

V kolikor estrih ni primeren za polaganje talne obloge oz. parketa, se talna obloga oz. parket ne polaga, ampak se o tej zadevi nemudoma obvesti kupca. Kupec je dolžan v tem primeru estrih popraviti. V kolikor ima kupec talno gretje, je potrebno pred samim polaganjem talne obloge oz. parketa opraviti protokol sušenja ogrevanega estriha. Navodila za protokol sušenja ogrevanega estriha pridobi kupec od proizvajalca talnega gretja. V kolikor protokol ni opravljen, se šteje, da so eventualno kasneje nastale napake talne obloge oz. parketa, posledica ne dovolj suhega estriha in da zanje družba ROSKA d.o.o. ne odgovarja.

4.2. V prostoru, kjer se polaga talna obloga oz. parket, mora kupec zagotoviti med 40-60% vlažnost, sama temperatura v prostoru pa mora bit minimalno 15 stopinj.

4.3. Vsa dodatna dela, ki niso bila predmet prvotne ponudbe, se zavedejo pri prevzemnih papirjih in se dodatno obračunajo po končanju del.

4.4. Kupec je dolžan po končani storitvi podpisati prevzemne papirje izvajalcu del. S podpisom kupec potrjuje, da je delo opravljeno brez napak in da prevzema talno oblogo oz. parket. Če predhodno ni drugače določeno, veljajo ti podpisani papirji s strani kupca kot prevzemni dokumenti, s katerimi je kupec talno oblogo oz. parket prevzel. 4.5. Kupec je dolžan talno oblogo oz. parket na običajen način pregledati takoj, ko je to mogoče in o očitnih napakah pisno obvestiti družbo ROSKA d.o.o. najkasneje v roku 8 dni, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če je pregled opravljen v navzočnosti kupca in predstavnika družbe ROSKA d.o.o., mora kupec takoj sporočiti svoje pripombe zaradi očitnih napak, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če se kupec vseli, preden pisno sporoči-reklamira napake, ki so nastale ob vgradnji na talni oblogi oz. parketu, izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če proizvod ni več dobavljiv, bo nadomestno blago ekvivalentna zamenjava iz trenutnega proizvodnega programa podjetja, katerega material je bil vgrajen.

4.6. Garancija se prizna le, če je reklamacija podana v pisni obliki v roku 8 dni od nastanka napake in ob predložitvi originalnega ter v celoti plačanega računa.

4.7. Garancijski rok za samo polaganje talne obloge oz. parketa je 2 leti. Garancijski rok začne teči od datuma prevzema (datum opravljene storitve). V primeru nepooblaščenega posega v izdelek, garancija avtomatsko preneha veljati.

4.8. Garancija na polaganje talne obloge oz. parketa se ne upošteva v primerih: · odrgnine laka s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolov,..) · zlitja tekočine · uporabe neprimernih detergentov pri samem čiščenju · slabe hidroizolacija estriha ter ostalih prehodov · v primeru pokanja estriha, ki je posledica premikanja (posedanja) terena in drugih povzročiteljev.

4.9. V primeru ugodno rešene reklamacije, družba ROSKA d.o.o. brezplačno nadomesti neustrezen materiala in/ali odpravi pomanjkljivosti nastalih vgradenj. Družba ROSKA d.o.o. si pridržuje pravico popravila posameznih desk oziroma plošč.

4.10. Garancija velja le za količino (prostor), kjer je napaka zapisniško ugotovljena in ne za celotno površino.

 

  1. Garancija, jamstvo, izključitev odgovornosti

5.1. Z garancijo za čas 6 mesecev od prehoda nevarnosti družba ROSKA d.o.o. zagotavlja, da dostavljeno blago in material ustrezata trenutnim tehničnim zahtevam in izrecno dogovorjenim lastnostim.

5.2.Pogoj, da lahko kupec uveljavlja pravice iz garancije in zahteve za povračilo škode, je dokaz, da je pomanjkljivost obstajala pri izročitvi oziroma prehodu nevarnosti oziroma da je posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem.

5.3. Kupec ima dolžnost, da prejeto blago na običajen način pregleda takoj, ko je to mogoče in o očitnih napakah pisno obvestiti družbo ROSKA d.o.o. najkasneje v roku 8 dni, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če je pregled opravljen v navzočnosti kupca in predstavnika družbe ROSKA d.o.o., mora kupec takoj sporočiti svoje pripombe zaradi očitnih napak, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Če se potem, ko je kupec blago prevzel, pokaže, da ima blago kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki pisno obvestiti podjetje ROSKA d.o.o. v roku osmih dni, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi to pravico. Za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od izročitve blaga, podjetje ROSKA d.o.o. ne odgovarja.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako blaga in podjetju roska d.o.o. omogočiti, da blago z grajano napako pregleda. V primeru utemeljenega ugovora, ki je bil poslan v roku, in po pregledu blaga, podjetje ROSKA d.o.o. kupcu ponudi odpravo napake oz. pomanjkljivosti, nadomestno blago, dobropis oziroma znižanje cene. Morebitni drugačni zahtevki kupca, kot npr. prenovitev, odstop od pogodbe, izpodbijanje zaradi zmote oziroma ugotavljanje posledic zaradi pomanjkljivosti, še posebej odgovornost za posledično škodo (škoda na stvareh, poškodbe oseb), za izgubljen dobiček itd., tudi v primeru zamude, niso utemeljeni.

5.4. Garancija za kakovost izdelkov velja pod naslednjimi pogoji: · garancija velja za KEROWOOD, Stöckl, Meyer,Feelgreen,Požgaj group, izdelke, ki so bili po  noembru 2017 kupljeni oziroma položeni v Evropi. Veljati začne z datumom nakupa. · garancija se nanaša na skrite napake pri talnih oblogah oz. parketu, ki izvirajo iz napak v materialu ali napak pri proizvodnji in se pokažejo v garancijskem roku. Vidne napake je potrebno reklamirati pred polaganjem talne obloge oz. parketa. · garancija velja izključno pri uporabi izdelkov v zasebnih prostorih z normalno obremenitvijo, izvzeti so mokri in vlažni prostori.

5.5. Garancija na kakovost velja 30 let na razslojevanje parketa in sicer: parket kmečki pod, , dvoslojni oziroma troslojni zlepljen parket.

5.6. Garancije na talni oblogi oz. parketu ni mogoče uveljavljati v primeru: · neustreznega čiščenja in nege (v nasprotju z navodili za negovanje) · nestrokovnega polaganja (v nasprotju z navodili za polaganje) · stoječe vode · napada insektov · nezgode, višje sile.

5.7. Optične pomanjkljivosti talnih oblog oz. parketa, , kot so: · z letnimi časi pogojene fuge ali spremembe oblike desk, · sprememba barve zaradi vpliva svetlobe · obraba vrhnjega zaščitnega sloja, · mehanske poškodbe (vdrtine, praske, poškodbe zaradi pet na čevljih, kamnov, domačih živali…) · madeži, ki so nastali zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali skladiščenja niso napake, ki so del garancije.

5.8. Zahtevki, ki se nanašajo na zahteve oziroma pravice do demontaže, ponovnega polaganja tal in povračilo stroškov oziroma škode, ki bi zaradi pomanjkljivega izdelka nastali, se ne upoštevajo. Pri prodaji rabljenega blaga, popravilih ali adaptacijah oziroma prezidavah, pravic iz garancije ni mogoče uveljavljati.

5.9. Kupec mora dostave in storitve družbe ROSKA d.o.o. nemudoma pregledati, da ugotovi morebitno škodo oziroma odstopanja v količini. Ugovore zaradi pomanjkljivosti mora kupec oddati v pisni obliki nemudoma oz. najkasneje v roku treh dni po prejemu dostave, pri tem so izključeni zahtevki za uveljavitev garancije in zahtevki za povrnitev škode. Zaradi odstopanj v teži oziroma količini do +/- 10% kupec ni upravičen do uveljavljanja znižane cene oziroma zahtevkov po povrnitvi škode.

5.10. Ugovori zaradi pomanjkljivosti, ki niso predloženi v pisni obliki, se ne upoštevajo. Kupec izgubi pravico do garancije ali zahtevkov za povrnitev škode ob predelavi oziroma obdelavi dostavljenega blaga, montaži, vgradnji, neupoštevanju navodil ali nestrokovni uporabi/montaži.

5.11. Izboljšave, poskusi izboljšav ali dodatne pošiljke ne podaljšajo oz. pretrgajo garancijskega roka, če se izboljšave oziroma poskusi izboljšav izvedejo izven garancijskega roka, ki traja 6 mesecev.

5.12. Pomanjkljivosti ali terjatve kupca napram družbi ROSKA d.o.o., kupcu ne daje pravice, da deloma ali v celoti zadrži zneske, navedene na računih družbe ROSKA d.o.o. oziroma da vloži ugovor zaradi neustrezne izpolnitve pogodbe.

5.13. Vse pravice iz garancije oziroma zahtevki kupca za povračilo škode prenehajo veljati, če je kupec ali kdo drug po njegovem naročilu z blagom nestrokovno ravnal, ga montiral, vzdrževal oziroma popravljal.

5.14. Za škodo, ki nastane kupcu oziroma tretjim osebam, družba ROSKA d.o.o. jamči le v primeru namerno povzročene škode ali hude grobe malomarnosti, ki se lahko primerja z namerno povzročeno škodo. V vsakem primeru mora krivdo dokazati kupec. Družba ROSKA d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi pomanjkljivosti, za posredno škodo, za stroške postopka, izgubljen dobiček, začasno prenehanje strankinih pravic do uporabe oziroma pravic tretjih oseb.

5.15. Družba ROSKA d.o.o. ni dolžna pregledovati s strani kupca predložene dokumentacije (načrte, risbe, izračune vzorcev, tehnične  opise, dovoljenja pristojnih organov) in preverjati njeno ustreznost, primernost in kompatibilnost v zvezi z naročenimi storitvami. Kupec garantira za pravilnost, primernost, kompatibilnost predložene dokumentacije z naročeno storitvijo. Družba ROSKA d.o.o. ni dolžna izvajati posebnih meritev in preverjati obstoječega stanja (pripravljalna dela, že obstoječe stavbe itd.). V zvezi z okoliščinami in danostmi tehnične narave in dejanskega stanja v naravi, ki so zunaj dogovorjenega obsega ponudbe in dostave, družba ROSKA d.o.o. ni zavezana k pregledom, opozorilom ali k dajanju navodil. Družba ROSKA d.o.o. ne jamči za negativne posledice, ki so rezultat vidnih in skritih napak v dokumentaciji, podatkih, materialih, ki jih je dala na razpolago stranka oziroma so nastale zaradi napačnih navodil stranke.

5.16. Za škodo na stvareh, ki jo utrpi podjetje kupca, družba ROSKA d.o.o. ne jamči.

5.17. Vsi zahtevki v zvezi s povračilom škode oziroma jamstvom za proizvod so omejeni na višino neto vrednosti posameznega predmeta pogodbe, ki je podlaga za zahtevek po povračilu škode. Zahtevke za povračilo škode je treba v 6 mesecih od seznanitve z dogodkom, ki je povzročil škodo, uveljavljati na sodišču, v nasprotnem primeru zastarajo oziroma prenehajo veljati.

 

  1. Cene in pogoji plačila

6.1. Če ni posebnega dogovora, cene družbe ROSKA d.o.o. veljajo za prevzem blaga. V ceno embalaža ni vključena.

6.2. Če niso bili izrecno dogovorjeni drugačni pogoji plačila, je potrebno znesek na ponudbi, brez odbitkov poravnati v celoti. To pomeni, da mora biti ponudba v celoti poravnana pred samo dostavo talne obloge oz. parketa, razen če niso bili izrecno dogovorjeni drugačni pogoji plačila. V primeru, da je v ponudbi zajeta tudi storitev polaganja, je obveznost kupca, da poravna znesek materiala v celoti. Preostali znesek plačila (storitev polaganja oziroma kakršna koli druga storitev) kupec poravna takoj po opravljeni storitvi ( 2.dni), če ni drugače dogovorjeno. Vsa dodatna dela, ki niso zajeta v prvotni ponudbi se dodatno obračunajo ob zaključku del in se stranki dodatno zaračunajo.

6.3. Če niso bili izrecno dogovorjeni drugačni pogoji plačila, je treba znesek na računu brez odbitkov poravnati v roku 8 dni od datuma na računu.

6.4. Pri obročnem odplačilu zapadejo posamezna plačila ob prejemu fakture.

6.5. Priznani popusti, boni in drugi popusti so pogojeni s celotnim plačilom in odložilnim pogojem, kar pomeni, da se lahko koristijo le ob ustrezni izpolnitvi vseh ob sklenitvi pogodbe nedorečenih oziroma še ne izpolnjenih pogodb. Če kupec preproda dostavljeno blago tretji osebi, ne more uveljavljati nobenega od posebej odobrenih pogojev (popusti, boni itd.).

6.6. Uporaba menice kot plačilnega sredstva moram biti predhodno izrecno odobrena, plačilo s tem plačilnim sredstvom ni dokončno, dokler ni v celoti unovčena. Vsi izdatki, takse in stroški, tudi pri posredovanju ali podaljšanju roka, bremenijo kupca. Za pravočasno predložitev, protest in/ali menico, ki ni bila unovčena, družba roska d.o.o. ne prevzema odgovornosti.

6.7. Kupčeve zapadle terjatve se lahko pobotajo s terjatvami družbe ROSKA d.o.o. le, če je družba ROSKA d.o.o. kupčeve terjatve pripoznala v pisni obliki oziroma je odločitev sodišča o obstoju terjatev pravnomočna.

6.8. Družba ROSKA d.o.o. si pridržuje pravico, da storitve ne izvede, dokler kupec ne poravna vseh obveznosti, ki jih ima do družbe ROSKA d.o.o. v času dogovora o dostavi ali dokler na zahtevo družbe ROSKA d.o.o. ne predloži bančne garancije za pogodbeni znesek. Če pride kupec v zamudo s plačilom za določen delež storitev družbe ROSKA d.o.o., nemudoma v plačilo zapadejo vse ostale terjatve družbe ROSKA d.o.o. do kupca, nastale s storitvami.

 

  1. Pridržek lastninske pravice

7.1. Blago, ki ga kupcu dostavi družba ROSKA d.o.o., je last družbe ROSKA d.o.o., dokler niso v celoti poravnani računi za vse dostave družbe ROSKA d.o.o., vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in stroški opominov oziroma izvršbe. V primeru odprtih računov velja pridržana lastnina kot zavarovanje za saldo terjatev družbe ROSKA d.o.o.

7.2. Pri mešanju oziroma združitvi pridržanega blaga z drugim blagom, predelavi ali obdelavi blaga pridobimo družba ROSKA d.o.o. solastniški delež na novi stvari, v vrednosti pridržanega blaga. Pridržek lastninske pravice družbe ROSKA d.o.o. se razširi na novo stvar.

7.3. Za obdobje, ko velja pridržek lastninske pravice družbe ROSKAd.o.o., so zastava blaga, odstop blaga ali druga bremenitev pridržanega blaga nedopustni. O posegih tretjih oseb v pridržano lastnino mora kupec družbo ROSKA d.o.o. nemudoma obvestiti. Kupec mora na lastne stroške ukreniti vse potrebno, da takšne posege prepreči. Za stroške, ki so nastali zaradi varstva interesov družbe ROSKA d.o.o (npr. v izvršilnih postopkih), družba ROSKA d.o.o. ne prevzema odškodninske odgovornosti.

7.4. Kupec družbi ROSKA d.o.o. v naprej odstopi pravice do uveljavljanja zahtevkov iz zavarovanja oziroma zahtevkov po odškodnini zaradi uničenja ali poškodb pridržanega blaga oziroma se zavezuje, da bo poskrbel za odstop teh pravic v skladu s predpisi.

7.5. Družba ROSKA d.o.o. je upravičena, da zahteva takojšnjo izročitev dostavljenega blaga, ki še ni bilo v celoti plačano, če kupec svojih obveznosti ne poravna v celoti do izteka roka za poravnavo obveznosti, če je proti kupcu vložen zahtevek za stečajni postopek ali prisilno poravnavo oziroma postopek že teče, če kupec ustavi plačila oziroma jih po končanem postopku za izvensodno poravnavo odstopi upnikom. Uveljavljanje pridržka lastninske pravice ne velja za odstop od pogodbe, zaradi česar je kupec v vsakem primeru zavezan k plačilu nakupne cene. V vsakem primeru družba ROSKA d.o.o. ohrani pravico do uveljavljanja zahtevka za odškodnino zaradi neizpolnitve.

7.6. Kupec se zavezuje, da bo družbo ROSKA d.o.o. obvestil, kje se blago, na katerega se pridržek lastninske pravice nanaša, nahaja, oziroma da ga je prodal. Če ga je kupec prodal, mora sporočiti ime in naslov pridobitelja.

7.7. Kupec pooblašča družbo ROSKA d.o.o., da zbira in razpolaga z njegovimi podatki o bivališču, zaposlitvi, davčni in matični številki ter njegovem premoženjskem stanju, zaradi morebitne uveljavitve terjatve.

 

  1. Kraj izpolnitve, veljavnost, sodna pristojnost

8.1. Kraj izpolnitve za dostavo je kraj, ki je naveden v prvotni ponudbi, oz. kraj, ki se naknadno določi. Kraj za izpolnitev vseh drugih kupčevih obveznosti  je 3215 Loče, Koble 6 M-Lestim (kjer je skladišče, ki ga ima družba ROSKA d.o.o), tudi v primeru, če se v skladu z dogovorom predaja blaga oziroma storitve izvršijo v drugem kraju.

8.2. Če se izkaže, da posamezna določila oziroma deli določil tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja nimajo pravnega učinka oziroma so neveljavni, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

Namesto neveljavnega določila oziroma dela določila stopi v veljavo določilo, ki je zakonito in ima podoben poslovni učinek kot neveljavno določilo.

8.3 Za potrošnike veljajo v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, 46/2006 Odl.US: U-I-218/04- 31,126/2007,86/2009) le tista določila splošnih pogojev poslovanja, ki niso v nasprotju z navedenim zakonom.

8.4. Za pravna razmerja med družbo ROSKA d.o.o. in kupcem se uporablja slovensko pravo.

8.5. Za reševanje vseh sporov, ki bi lahko nastali, je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Maribor, 01.11.2017

Dir. Rošker Primož

ROSKA d.o.o.
Lackova cesta 15a
2000 Maribor
SI 37599143